No. 1-3, North Side, No. 8 Chunfeng Road, Mingzhu Street, Taizhou Pharmaceutical High-tech Zone

No. 1-3, North Side, No. 8 Chunfeng Road, Mingzhu Street, Taizhou Pharmaceutical High-tech Zone